Warunki współpracy - Solárne panely

Warunki współpracy - Solárne panely

title

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EFW)

Firma RIGHT POWER a.s. realizuje dla właścicieli:

 • hal i budynków,
 • pomieszczeń przemysłowych,
 • parków przemysłowych,
 • parków handlowych i center handlowych
 • parków i pomieszczeń logistycznych,

budowę ze środków własnych kompletnej elektrowni fotowoltaicznej (zwanej dalej EFW) łącznie z akcesoriami i podłączeniem na dachu obiektów wymienionych powyżej.

Firma RIGHT POWER po wybudowaniu kompletnej elektrowni fotowoltaicznej zajmuje się jej eksploatacją i administracją dotyczącą Regionalnego Systemu Dystrybucji (RSD), Organizatora Krótkoterminowego Rynku Energii Elektrycznej (OKREE), Urzędu Regulacyjnego ds. Przemysłu Sieciowego (URPS) oraz innych organów i organizacji.

Produkt efw oraz procedura budowy EFW

 1. W przypadku zainteresowania właściciela obiektu lub lokalu firma RIGHT POWER poprosi o wstępne dokumenty potrzebne do przygotowania oferty, którą następnie wraz z kalkulacją optymalnego wykorzystania charakterystyki energetycznej obiektu oraz warunkami umownymi przygotuje dla właściciela.
 2. Po zaakceptowaniu warunków umowy strony zawrą umowę o współpracy. Następnie firma RIGHT POWER zapewnia przygotowanie części wstępnej i projektu wraz z opracowaniem oceny statycznej. Firma RIGHT POWER zapewni instalację i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z logistyką, transportem na miejsce instalacji oraz podłączeniem elektrowni do sieci dystrybucji energii elektrycznej budynku. Uruchomienie systemu będzie realizowane za pomocą środków finansowych firmy RIGHT POWER.
 3. Produktem działania elektrowni fotowoltaicznej jest prąd stały, który jest przekształcany za pomocą inwertera na niezbędny prąd przemienny, a następnie jest dostarczany do systemu dystrybucji obiektu właściciela, co przyczynia się do oszczędności związanych z energią elektryczną w postaci mniejszych rachunków. Wytworzona energia elektryczna
 4. może być używana wyłącznie w ramach konkretnego budynku lub kompleksu.
 5. Firma RIGHT POWER po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej zarządza elektrownią i zapewnia czynności administracyjne dotyczące Regionalnego Systemu Dystrybucji (RSD), Organizatora Krótkoterminowego Rynku Energii Elektrycznej (OKREE), Urzędu Regulacyjnego ds. Przemysłu Sieciowego (URPS) i innych organów i organizacji.

Warunki umowne

 1. Właściciel obiektu lub lokalu (Zamawiający) umożliwi Wykonawcy (firmie RIGHT POWER) wybudowanie na dachu posiadanej nieruchomości elektrowni fotowoltaicznej – instalacji solarnej służącej do wytwarzania energii elektrycznej, a Wykonawca zobowiązuje się do zbudowania instalacji solarnej na uzgodnionych warunkach i umożliwienia Zamawiającemu odpłatnego korzystania z instalacji solarnej.
 2. Wykonawca wybuduje instalację solarną w uzgodnionym okresie na własny koszt.
 3. Zamawiający wynajmie Wykonawcy dach i umożliwi Wykonawcy korzystanie z dachu Nieruchomości w celu budowy instalacji solarnej na uzgodnionych warunkach.
 4. Zamawiający będzie mógł korzystać z instalacji solarnej jako najemca, w szczególności będzie mógł korzystać z energii wytworzonej przez instalację solarną na własny użytek, przez okres określony na podstawie obliczeń (240–300 miesięcy), przy czym Wykonawca będzie podczas tego okresu realizować czynności serwisowe, konserwacyjne i administracyjne dotyczące instalacji solarnej.
 5. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie za korzystanie z instalacji solarnej w wysokości określonej w warunkach płatności.
 6. W okresie pierwszych 60–84 miesięcy (czas określony na podstawie obliczeń) (zwanych dalej „Okresem nr 1”) od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia instalacji solarnej Wykonawca będzie przeprowadzać naprawy, modyfikacje, konserwację i administrację instalacji solarnej na własny koszt.
 7. Następnie po zakończeniu Okresu nr 1 następuje drugi okres (180–216 miesięcy lub dłużej), w zależności od okresu żywotności Instalacji Solarnej (zwanego dalej „Okresem nr 2”), podczas którego koszty napraw, modyfikacji i konserwacji instalacji solarnej będą ponoszone przez strony umowy na zasadzie proporcjonalnej – każda strona będzie ponosić koszty w wysokości 1⁄2 kosztów.
 8. Dostawca zainstaluje na własny koszt mierniki służące do pomiaru ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację solarną oraz ilości energii elektrycznej zużytej przez Zamawiającego.

Warunki płatności

 1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenia za najem instalacji solarnej w wysokości 100 % zaoszczędzonej energii podczas Okresu nr 1 i Okresu nr 2.
 2. W Okresie nr 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu zniżki w zakresie najmu instalacji solarnej w wysokości 5% ceny energii elektrycznej.
 3. Podczas Okresu nr 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 EUR bez VAT miesięcznie za wynajem powierzchni dachu.
 4. Podczas Okresu nr 2, następującego po Okresie nr 1, Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu 50% ceny oszczędzonej energii jako wynagrodzenie za wynajem powierzchni dachu.
 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową płatność ceny dostawy i montażu EFW do maksymalnie 10% całkowitej ceny pracy.
shape